Statutul Asociatiei Pro Imunizare (fragment)

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. (1) Asociaţia Pro Imunizare, denumită în continuare ”Asociaţia” este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, înfiinţată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând potrivit prezentului Statut şi Actului Constitutiv.

Art.2. Asociaţia este o persoană juridică română de drept privat şi va avea denumirea de „Asociaţia Pro Imunizare”, conform dovezii de disponibilitate denumire cu numărul 125789 din data de 12.06.2013 eliberată de către Ministerul Justiţiei.

Art.3. Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată cu începere de la data înscrierii acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art.4. (1) Asociaţia îşi are sediul în Bucureşti, str. Maltopol nr. 9, sector 1.

(2) Modificarea sediului social al Asociaţiei se poate decide cu o majoritate calificată de două treimi din totalul voturilor de către Consiliul Director.

(3) Asociaţia poate deschide filiale/sucursale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate prin hotărârea Adunării Generale; Asociaţia poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

CAPITOLUL II SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art.5. (1) Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul informării şi educării tuturor categoriilor de public – populaţie, personal medical, autorităţi – cu privire la importanţa imunizării.

(2) Obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. a) Implementarea unui plan de acţiune pe termen lung în vederea promovării unei culturi a prevenţiei în rândul populaţiei şi a personalului medical;
 2. b) Instituirea unei reale culturi a prevenţiei în România, la nivelul celei existente în alte ţări europene;
 3. c) Îmbunătăţirea stării de sănătate publică prin conştientizarea la nivelul populaţiei a importanţei imunizării prin vaccinare;
 4. d) Scăderea incidenţei bolilor ce pot fi prevenite prin vaccinare;
 5. e) Scăderea mortalităţii şi creşterea calităţii vieţii;
 6. f) Informarea corectă şi transparentă a populaţiei despre vaccinuri şi vaccinare, folosind argumente ştiinţifice;
 7. g) Informarea populaţiei în ceea ce priveşte rezultatul cercetărilor şi studiilor ştiinţifce în domeniul vaccinării şi prevenţiei prin vaccinare;

(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

 1. a) organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, tabere, şcoli de vară;
 2. b) organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de informare şi sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 3. c) realizarea, editarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
 4. d) acordarea de consultanţă şi consiliere, precum şi de asistenţă juridică membrilor Asociaţiei, în conformitate cu scopul acesteia;
 5. e) monitorizarea şi sprijinirea activităţii autorităţilor publice prin procedure specifice de advocacy;
 6. f) dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;
 7. g) declararea şi formularea acţiunilor, cererilor, petiţiilor şi apărărilor necesare în faţa instanţelor de judecată competente;
 8. h) derularea unor activităţi de sponsorizare/mecenat;
 9. i) dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul Asociaţiei;
 10. j) cooperarea cu alte organizaţii similare, fie că este vorba despre asociaţii, societăţi comerciale sau instituţii;
 11. k) colaborarea în vederea punerii în aplicare a scopurilor cu orice entitate non-profit, instituţie, organizaţie sau cu orice alte persoane fizice sau juridice, pentru îndeplinirea scopului Asociaţiei;
 12. l) alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.

CAPITOLUL III PATRIMONIUL

Art.6. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este format din activul iniţial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 1200 lei.