Membrii

CAPITOLUL IV MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 7. (1) Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi/sau material Asociaţia.

(2) Membrii pot fi:

 1. a) Membri fondatori – care au participat la constituirea Asociaţiei şi sunt consemnaţi ca atare în Actul Constitutiv al acesteia. Membrii fondatori au drept de vot în Adunarea Generală şi drept de veto potrivit art. 17.10.
 2. b) Membri asociaţi – care vor dobândi această calitate în urmă înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îşi motiveze decizia. Membrii asociaţi au drept de vot în Adunarea Generală.
 3. c) Membri susţinători – care vor dobândi această calitate în urmă înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îşi motiveze decizia. Membrii susţinători nu au drept de vot în Adunarea Generală.
 4. d) Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale şi cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Art. 8. Calitatea de membru se pierde prin:

 1. a) deces sau încetarea existenţei persoanei juridice;
 2. b) renunţarea la calitatea de membru, adresată în scris preşedintelui Asociaţiei;
 3. c) excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut şi a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociaţiei, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.

CAPITOLUL V DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

Art. 9. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. a) să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;
 2. b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 3. c) să semnaleze Asociaţiei problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei, în vederea promovării şi apărării acestora;
 4. d) să se retragă din Asociaţie;
 5. e) să îşi exprime votul, dacă este cazul, în funcţie de dreptul de vot acordat prin Hotărârea Adunării Generale de admitere ca membru al Asociaţiei;
 6. f) să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea organelor de conducere;
 7. g) să primească sprijin moral şi asistenţă din partea Asociaţiei în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boală gravă a unui membru de familie).

Art. 10. Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

 1. a) să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
 2. b) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;
 3. c) să participe la adunările generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;
 4. d) să sprijine material şi moral Asociaţia;
 5. e) să achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generală.
 6. f) să se abţină de la orice deliberare şi/sau vot în orice problemă supusă hotărârii adunării generale în care reprezentantul sau în această Adunare Generală este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, sau să numească în aceste cazuri un alt reprezentant pentru deliberarea şi/sau votarea problemelor respective, sub sancţiunea răspunderii pentru daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută;
 7. g) să nu folosească bunurile Asociaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organismelor acesteia;
 8. h) să se abţină de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar prejudicia în vreun fel imaginea Asociaţiei;
 9. i) să participe şi să se implice activ în acţiunile iniţiate de Asociaţie;
 10. j) să nu iniţieze acţiuni care ar putea implica în vreun fel Asociaţia, fără împuternicire din partea Adunării Generale sau a Preşedintelui Consiliului Director.

Art. 11. (1) Membrii Asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociaţia singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale.

(2) În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.

CAPITOLUL VI ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art. 12. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi cenzorul.

Art. 13. Adunarea Generală este organul suprem de conducere alcătuit din totalitatea membrilor/asociaţilor cu drept de vot.

Art. 14. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară şi extraordinară, după cum urmează:

 1. a) în sesiune ordinară, anual;
 2. b) în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare.

Art. 15. (1) Convocarea Adunării Generale se face prin orice mijloc rapid care asigură dovadă primirii de către membri a convocării (fax, serviciu de curierat rapid, scrisoare recomandată cu confirmare de primire expediată în regim priori-post), cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei de către Preşedintele Consiliului printr-o comunicare scrisă care va cuprinde ordinea de zi, materialele supuse discuţiei şi aprobării, ziua, ora şi locul.

(2) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri care sunt de competenţa Adunării, dacă solicitarea este făcută în scris şi depusă la secretariatul Asociaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

(3) Preşedintele Consiliului poate convoca Adunarea Generală la solicitarea scrisă a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei cu drept de vot, ori de câte ori solicitarea priveşte probleme de competenţa Adunării Generale ce nu pot suferi amânare. În acest caz, convocarea va fi făcută potrivit regulilor stabilite prin Art.15.1.

Art. 16. (1) Pentru constituirea valabilă a Adunării Generale este necesară prezenţa la prima convocare a asociaţilor care să reprezinte cel puţin două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot. Dacă acest cvorum nu este întrunit, Adunarea întrunită la a două convocare poate delibera asupra problemelor de pe ordinea de zi a primei Adunări în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul total de membri cu drept de vot.

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia modificării statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 17. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, cu excepţia cazului în care, în cadrul Adunării Generale, membrii Asociaţiei adoptă o altă procedure de vot, ori legea sau prevederile prezentului Statut prevăd o altă modalitate de votare.

(2) Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de Consiliul Director.

(3) Preşedinţia Adunării Generale aparţine preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei sau, în lipsa acestuia de unul din membrii Consiliului Director desemnat de acesta.

(4) Persoanele care nu sunt membri ai Asociaţiei pot fi invitate la şedinţele Adunării Generale.

(5) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(6) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

(7) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (6) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

(8) Membrii fondatori au drept de veto asupra deciziilor majore legate de: obiectivele Asociaţiei, modificările de statut, sau proiecte cu impact major asupra activităţii Asociaţiei.

Art. 18. Atribuţiile Adunării Generale sunt:

 1. a) alegerea preşedintelui Consiliului Director;
 2. b) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 3. c) primirea şi excluderea membrilor;
 4. d) aprobarea şi modificarea statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei;
 5. e) înfiinţarea de filiale;
 6. f) alegerea şi revocarea cenzorului;
 7. g) dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
 8. h) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi a situaţiei financiare anuale;
 9. i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 10. j) decide asupra veniturilor Asociaţiei;
 11. k) decide în ceea ce priveşte resursele obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
 12. l) stabilirea programului de activitate;
 13. m) propunerea de membri onorifici;
 14. n) stabilirea cotizaţiei semestriale;
 15. o) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 16. p) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 17. q) orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 19. (1) Asociaţia este administrată de un Consiliu Director, alcătuit din cel puţin 3 membri. Primii membrii ai Consiliului Director sunt membrii fondatori ai Asociaţiei, pe durată nelimitată, după cum urmează:

Dr. Anca Drăgănescu, în calitate de preşedinte

Dr. Ileana Lixandru, în calitate de membru

Delia-Ioana Matei, în calitate de membru